Taşeron İşçilerin Kadroya Geçiş Başvuru Sonuçları

İLAN

Mihalıççık Belediye Başkanlığın’ca; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında belediye şirketlerinde işçi statüsüne geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) listede yayınlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen “İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde Belediyemiz Genel Evrak Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla ve gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

 

EK-1:

Araç Satışına İlişkin İhale İlanı

MİHALIÇÇIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAÇ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Sıra 

No

Plaka No 

Model

Yılı 

Marka/Tipi 

Muhammen Bedel (TL)

(%1 KDV Hariç) 

İhale Tarihi

İhale Saati

Geçici Teminat

Tutarı (TL) 

26 YC 126

2006

ISIZU/OTOBÜS

30.000,00

10.10.2017

10:00

1.800,00

26 DY 086

1993

TOFAŞ KARTAL/OTOMOBİL

4.000,00

10.10.2017

10:30

240,00

26 YC 410

2008

TATA/KAMYONET

5.000,00

10.10.2017

11:00

350,00

26 YC 141

2001

BMC FATİH/KAMYON

25.000,00

10.10.2017

11:30

1.500,00

06 KK 785

1996

CHRYSLER/KAMYON

20.000,00

10.10.2017

12:00

1.200,00

6

26 DY 025

1996

BMC FATİH/KAMYONET

10.000,00

10.10.2017

14:00

600,00

7

26 DY 151

1993

BMC FATİH/KAMYON

17.000,00

10.10.2017

14:30

1.020,00

8

26 DV 357

1974

FORD 1210/ARAZÖZ

5.000,00

10.10.2017

15:00

300,00

9

26 NV 040

1997

MİNSK/MOTORSİKLET

100,00

10.10.2017

15:30

10,00

İhale Dosyası İçin Tıklayınız.

1-Mülkiyeti Mihalıççık Belediye Başkanlığına ait olup, Kurum’un Mihalıççık Merkezinde bulunan aşağıda yazılı 9 (Dokuz) adet araç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca açık artırma yoluyla ayrı ayrı satılacaktır.

2-İhale, Mihalıççık Belediye Başkanlığının Camikebir Mahallesi Yunusemre Caddesi No:48 Mihalıççık/ESKİŞEHİR adresinde bulunan Hizmet Binası Toplantı Salonunda 10/10/2017 Salı Günü saat 10:00’da başlayacak yukarıdaki araç sırasındaki saatlere göre yapılacaktır.

3-İhaleye ilişkin şartname bedeli 50,00 TL (ellitürklirası) olup, şartname İdarenin belirtilen adresindeki merkez hizmet binasında Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın almaları zorunludur.

4-İhale konusu araçlar ihale tarihine kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde Mihalıççık Belediye Başkanlığı Fen İşleri Şantiye hizmet binası otoparkında görülebilecektir. 

5-İhaleye ilişkin son başvuru ihale tarih ve saatine kadar olup, başvurular Mihalıççık Belediye Başkanlığının Mali Hizmetler Müdürlüğüne yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İhaleye bizzat kendisi veya noter onaylı vekaletname ile müracaatlar kabul edilecektir.

6-İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler:
-Nüfus cüzdanı sureti ,
-Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin belge,
-Her sayfasını ayrı ayrı imza edecekleri İdareden alınmış şartname,
-2017 yılı içinde alınmış iş veya ikamet adreslerini gösterir Nüfus Müdürlüğünden alınmış bir belge (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belge),
-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise ayrıca noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneği.

7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-İşbu ihalede araçların satılamaması durumunda ihale tarihinden itibaren 15 gün sonra 24/10/2017 Salı günü saat:10:00’da aynı şartlarla yeniden ihaleye çıkılacaktır.

 

ADRES : Mihalıççık Belediye Başkanlığı Camikebir Mahallesi Yunusemre Caddesi No:48 Mihalıççık/ESKİŞEHİR
TELEFON: 0 222 631 2007
FAKS : 0 222 631 3430