Belediyemize Ait 10 Adet Taşınmazın 2886 S.K. 45. Mad. kiralama ihalesi

İ L A N
ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize Aşağıda bilgileri verilen 10 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile rayiç bedel üzerinde artırım yapmak suretiyle kiralanacaktır.
2-İhale Belediye Encümen salonunda aşağıda yazılı tarih ve saatte yapılacaktır.
3- Taşınmazların ihale bedeli aşağıdaki gibidir.
4-İhaleye katılmak isteyenlerin Kanuni ikametgâhı olması ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini ve geçici teminatı ihale saatinden önce İhale komisyonuna vermeleri gerekir.
5-Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6-Her türlü vergi, resim ve harçlar kiracıya aittir.
7-Belediyeye borcu olanlar ihaleye katılamazlar. İhale şartnamesinde mevcut diğer tüm hükümler geçerlidir.
8- Kiraya verilecek tarlaların rayiç kira bedeli aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Kira bedelleri en geç 31.08.2019 – 31.08.2020 – 31.08.2021 tarihlerinde üç eşit taksitte ödenecektir.
9-Eskişehir Mihalıççık Belediyesi ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.

Taşınmazın Mahallesi Ada Parsel Mevkii Yüzölçümü (m2) Cinsi Rayiç Bedeli (3 yıl) Teminat İhale Günü İhale Saati Kira Süresi
ADAHİSAR 127 KÖYÖNÜ 8.750,00 TARLA ₺2.600,00 ₺160,00 28.11.2018 10:00 3 Yıl
ADAHİSAR 129 KÖYÖNÜ 2.500,00 TARLA ₺950,00 ₺60,00 28.11.2018 10:30 3 Yıl
ILICALAR 116 1 KURUÇAY 24.100,00 TARLA ₺3.570,00 ₺215,00 28.11.2018 11:00 3 Yıl
ILICALAR 118 1 KAĞŞAKDİBİ 14.300,00 TARLA ₺2.120,00 ₺130,00 28.11.2018 11:30 3 Yıl
KAVAK 101 80 VANTEPE 51.805,46 TARLA ₺4.750,00 ₺285,00 28.11.2018 13:30 3 Yıl
KIZILBÖRÜKLÜ 109 54 GÜLLÜCEBURUN 2.784,89 TARLA ₺750,00 ₺775,00 28.11.2018 14:00 3 Yıl
KOZLU 376 YAZI 99.250,00 TARLA ₺12.900,00 ₺775,00 28.11.2018 14:30 3 Yıl
SEKİÖRÖREN 1252 YAVŞANCA 5.580,00 TARLA ₺520,00 ₺35,00 28.11.2018 15:00 3 Yıl
OBRUK 1621 AKDERESİ 45.080,00 TARLA ₺12.100,00 ₺730,00 28.11.2018 15:30 3 Yıl
OBRUK 2350 AKYAKA KÖYİÇİ 118,00 Kagir ev ve avlu 50 TL/AY ₺40,00 28.11.2018 16:00 1 Yıl

 

MİHALIÇÇIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt Alım İhalesi

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

MİHALİCİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

100000 LT MOTORİN (Diğer) VE 7500 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/138423
1-İdarenin
a) Adresi : CAMİKEBİR MAHALLESİ YUNUSEMRE CADDESİ NO: 48/1 26900 MİHALIÇÇIK/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2226312210 – 2226313430
c) Elektronik Posta Adresi : mihaliccikbld@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
100.000 LT MOTORİN (Diğer) VE 7.500 LT 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Mihalıççık Belediyesi sınırları dahilindeki akaryakıt istasyonu pompaları.
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 1 (bir) işgünü içerisinde peyder pey 30.04.2019 tarihine kadardır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Camikebir Mah. Yunusemre Cad. No:48 Mihalıççık-ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 17.04.2018 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

 5015 Sayılı Petrol piyasası kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca,isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda;Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK’dan) alınmış ve vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisansı,isteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda;Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK’dan) alınmış ve vize süresi geçmemiş Bayilik Lisansı ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğin devam ettiğine dair belge veya bayilik sözleşmesi.(Belgenin aslı veya noter tasdikli suretleri.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı MİHALIÇÇIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MİHALIÇÇIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Araç Satışına İlişkin İhale İlanı

MİHALIÇÇIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAÇ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI 

1-Mülkiyeti Mihalıççık Belediye Başkanlığına ait olup, Kurum’un Mihalıççık Merkezinde bulunan aşağıda yazılı 6 (Altı) adet araç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca açık artırma yoluyla ayrı ayrı satılacaktır.

2-İhale, Mihalıççık Belediye Başkanlığının Camikebir Mahallesi Yunusemre Caddesi No:48 Mihalıççık/ESKİŞEHİR adresinde bulunan Hizmet Binası Toplantı Salonunda 05/04/2018 Perşembe Günü saat 10:30’da başlayacak yukarıdaki araç sırasındaki saatlere göre yapılacaktır.
3-İhaleye ilişkin şartname bedeli 50,00 TL (ellitürklirası) olup, şartname İdarenin belirtilen adresindeki merkez hizmet binasında Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın almaları zorunludur.
4-İhale konusu araçlar ihale tarihine kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde Mihalıççık Belediye Başkanlığı Fen İşleri Şantiye hizmet binası otoparkında görülebilecektir.
5-İhaleye ilişkin son başvuru ihale tarih ve saatine kadar olup, başvurular Mihalıççık Belediye Başkanlığının Mali Hizmetler Müdürlüğüne yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İhaleye bizzat kendisi veya noter onaylı vekaletname ile müracaatlar kabul edilecektir.
6-İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler:

-Nüfus cüzdanı sureti ,
-Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin belge,
-Her sayfasını ayrı ayrı imza edecekleri İdareden alınmış şartname,
-2018 yılı içinde alınmış iş veya ikamet adreslerini gösterir Nüfus Müdürlüğünden alınmış bir belge (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belge),
-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise ayrıca noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneği.
7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-İşbu ihalede araçların satılamaması durumunda ihale tarihinden itibaren 15 gün sonra 19/04/2018 Perşembe günü saat:10:30’da aynı şartlarla yeniden ihaleye çıkılacaktır.

ADRES : Mihalıççık Belediye Başkanlığı Camikebir Mahallesi Yunusemre Caddesi No:48 Mihalıççık/ESKİŞEHİR
TELEFON: 0 222 631 2007
FAKS : 0 222 631 3430

 

Taşeron İşçilerin Kadroya Geçiş Başvuru Sonuçları

İLAN

Mihalıççık Belediye Başkanlığın’ca; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında belediye şirketlerinde işçi statüsüne geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) listede yayınlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen “İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde Belediyemiz Genel Evrak Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla ve gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

 

EK-1:

Araç Satışına İlişkin İhale İlanı

MİHALIÇÇIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAÇ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Sıra 

No

Plaka No 

Model

Yılı 

Marka/Tipi 

Muhammen Bedel (TL)

(%1 KDV Hariç) 

İhale Tarihi

İhale Saati

Geçici Teminat

Tutarı (TL) 

26 YC 126

2006

ISIZU/OTOBÜS

30.000,00

10.10.2017

10:00

1.800,00

26 DY 086

1993

TOFAŞ KARTAL/OTOMOBİL

4.000,00

10.10.2017

10:30

240,00

26 YC 410

2008

TATA/KAMYONET

5.000,00

10.10.2017

11:00

350,00

26 YC 141

2001

BMC FATİH/KAMYON

25.000,00

10.10.2017

11:30

1.500,00

06 KK 785

1996

CHRYSLER/KAMYON

20.000,00

10.10.2017

12:00

1.200,00

6

26 DY 025

1996

BMC FATİH/KAMYONET

10.000,00

10.10.2017

14:00

600,00

7

26 DY 151

1993

BMC FATİH/KAMYON

17.000,00

10.10.2017

14:30

1.020,00

8

26 DV 357

1974

FORD 1210/ARAZÖZ

5.000,00

10.10.2017

15:00

300,00

9

26 NV 040

1997

MİNSK/MOTORSİKLET

100,00

10.10.2017

15:30

10,00

İhale Dosyası İçin Tıklayınız.

1-Mülkiyeti Mihalıççık Belediye Başkanlığına ait olup, Kurum’un Mihalıççık Merkezinde bulunan aşağıda yazılı 9 (Dokuz) adet araç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca açık artırma yoluyla ayrı ayrı satılacaktır.

2-İhale, Mihalıççık Belediye Başkanlığının Camikebir Mahallesi Yunusemre Caddesi No:48 Mihalıççık/ESKİŞEHİR adresinde bulunan Hizmet Binası Toplantı Salonunda 10/10/2017 Salı Günü saat 10:00’da başlayacak yukarıdaki araç sırasındaki saatlere göre yapılacaktır.

3-İhaleye ilişkin şartname bedeli 50,00 TL (ellitürklirası) olup, şartname İdarenin belirtilen adresindeki merkez hizmet binasında Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın almaları zorunludur.

4-İhale konusu araçlar ihale tarihine kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde Mihalıççık Belediye Başkanlığı Fen İşleri Şantiye hizmet binası otoparkında görülebilecektir. 

5-İhaleye ilişkin son başvuru ihale tarih ve saatine kadar olup, başvurular Mihalıççık Belediye Başkanlığının Mali Hizmetler Müdürlüğüne yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İhaleye bizzat kendisi veya noter onaylı vekaletname ile müracaatlar kabul edilecektir.

6-İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler:
-Nüfus cüzdanı sureti ,
-Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin belge,
-Her sayfasını ayrı ayrı imza edecekleri İdareden alınmış şartname,
-2017 yılı içinde alınmış iş veya ikamet adreslerini gösterir Nüfus Müdürlüğünden alınmış bir belge (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belge),
-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise ayrıca noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneği.

7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-İşbu ihalede araçların satılamaması durumunda ihale tarihinden itibaren 15 gün sonra 24/10/2017 Salı günü saat:10:00’da aynı şartlarla yeniden ihaleye çıkılacaktır.

 

ADRES : Mihalıççık Belediye Başkanlığı Camikebir Mahallesi Yunusemre Caddesi No:48 Mihalıççık/ESKİŞEHİR
TELEFON: 0 222 631 2007
FAKS : 0 222 631 3430