MİHALIÇÇIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAÇ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI 

1-Mülkiyeti Mihalıççık Belediye Başkanlığına ait olup, Kurum’un Mihalıççık Merkezinde bulunan aşağıda yazılı 6 (Altı) adet araç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca açık artırma yoluyla ayrı ayrı satılacaktır.

2-İhale, Mihalıççık Belediye Başkanlığının Camikebir Mahallesi Yunusemre Caddesi No:48 Mihalıççık/ESKİŞEHİR adresinde bulunan Hizmet Binası Toplantı Salonunda 05/04/2018 Perşembe Günü saat 10:30’da başlayacak yukarıdaki araç sırasındaki saatlere göre yapılacaktır.
3-İhaleye ilişkin şartname bedeli 50,00 TL (ellitürklirası) olup, şartname İdarenin belirtilen adresindeki merkez hizmet binasında Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın almaları zorunludur.
4-İhale konusu araçlar ihale tarihine kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde Mihalıççık Belediye Başkanlığı Fen İşleri Şantiye hizmet binası otoparkında görülebilecektir.
5-İhaleye ilişkin son başvuru ihale tarih ve saatine kadar olup, başvurular Mihalıççık Belediye Başkanlığının Mali Hizmetler Müdürlüğüne yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İhaleye bizzat kendisi veya noter onaylı vekaletname ile müracaatlar kabul edilecektir.
6-İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler:

-Nüfus cüzdanı sureti ,
-Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin belge,
-Her sayfasını ayrı ayrı imza edecekleri İdareden alınmış şartname,
-2018 yılı içinde alınmış iş veya ikamet adreslerini gösterir Nüfus Müdürlüğünden alınmış bir belge (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belge),
-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise ayrıca noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneği.
7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-İşbu ihalede araçların satılamaması durumunda ihale tarihinden itibaren 15 gün sonra 19/04/2018 Perşembe günü saat:10:30’da aynı şartlarla yeniden ihaleye çıkılacaktır.

ADRES : Mihalıççık Belediye Başkanlığı Camikebir Mahallesi Yunusemre Caddesi No:48 Mihalıççık/ESKİŞEHİR
TELEFON: 0 222 631 2007
FAKS : 0 222 631 3430