İ L A N
ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize Aşağıda bilgileri verilen 10 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile rayiç bedel üzerinde artırım yapmak suretiyle kiralanacaktır.
2-İhale Belediye Encümen salonunda aşağıda yazılı tarih ve saatte yapılacaktır.
3- Taşınmazların ihale bedeli aşağıdaki gibidir.
4-İhaleye katılmak isteyenlerin Kanuni ikametgâhı olması ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini ve geçici teminatı ihale saatinden önce İhale komisyonuna vermeleri gerekir.
5-Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6-Her türlü vergi, resim ve harçlar kiracıya aittir.
7-Belediyeye borcu olanlar ihaleye katılamazlar. İhale şartnamesinde mevcut diğer tüm hükümler geçerlidir.
8- Kiraya verilecek tarlaların rayiç kira bedeli aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Kira bedelleri en geç 31.08.2019 – 31.08.2020 – 31.08.2021 tarihlerinde üç eşit taksitte ödenecektir.
9-Eskişehir Mihalıççık Belediyesi ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.

Taşınmazın Mahallesi Ada Parsel Mevkii Yüzölçümü (m2) Cinsi Rayiç Bedeli (3 yıl) Teminat İhale Günü İhale Saati Kira Süresi
ADAHİSAR 127 KÖYÖNÜ 8.750,00 TARLA ₺2.600,00 ₺160,00 28.11.2018 10:00 3 Yıl
ADAHİSAR 129 KÖYÖNÜ 2.500,00 TARLA ₺950,00 ₺60,00 28.11.2018 10:30 3 Yıl
ILICALAR 116 1 KURUÇAY 24.100,00 TARLA ₺3.570,00 ₺215,00 28.11.2018 11:00 3 Yıl
ILICALAR 118 1 KAĞŞAKDİBİ 14.300,00 TARLA ₺2.120,00 ₺130,00 28.11.2018 11:30 3 Yıl
KAVAK 101 80 VANTEPE 51.805,46 TARLA ₺4.750,00 ₺285,00 28.11.2018 13:30 3 Yıl
KIZILBÖRÜKLÜ 109 54 GÜLLÜCEBURUN 2.784,89 TARLA ₺750,00 ₺775,00 28.11.2018 14:00 3 Yıl
KOZLU 376 YAZI 99.250,00 TARLA ₺12.900,00 ₺775,00 28.11.2018 14:30 3 Yıl
SEKİÖRÖREN 1252 YAVŞANCA 5.580,00 TARLA ₺520,00 ₺35,00 28.11.2018 15:00 3 Yıl
OBRUK 1621 AKDERESİ 45.080,00 TARLA ₺12.100,00 ₺730,00 28.11.2018 15:30 3 Yıl
OBRUK 2350 AKYAKA KÖYİÇİ 118,00 Kagir ev ve avlu 50 TL/AY ₺40,00 28.11.2018 16:00 1 Yıl

 

MİHALIÇÇIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI